Nuostaitai, ataskaitos ir kita

KULTŪROS CENTRO
DOKUMENTAI

Finansinės ataskaitos pagal metus.

Biudžeto ataskaitos pagal metus.

Darbo užmokesčio lentelė.

Svarbu

Kiekvieną pirmadienį
9.00 – 10.00 val. – Kretingos rajono kultūros centro administracijos darbuotojų pasitarimas. Savaitės darbų planavimas.

Kiekvieno  mėnesio pirmą ketvirtadienį 15.00 val. Konferencijų salėje vyksta Kultūros centro administacijos ir mėgėjų meno kolektyvų vadovų susirinkimas. Dėl pasiruošimo renginiams ir kt. problemų aptarimas.

Jeigu dar neapsisprendėte kam skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, maloniai prašome juos skirti mūsų įstaigai.
Eiga kaip tai padaryti:
1. Per banką prisijunkite prie VMI puslapio EDS deklaravimo sistemos;
2. Kairėje pasirinkite “Pildyti formą”;
3. Skiltyje “Dažniausiai pildomos formos” pasirenkate “Prašymas skirti paramą”;
4. Atsidarote ir užpildote FR0512 formą. Mūsų įstaigos duomenys, kuriuos reikia įrašyti į formą:

Kretingos rajono kultūros centras
Įmonės kodas: 190294442

Gyventojai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais (8 5) 266 33 33 ir (8 5) 266 3379, taip pat el. paštu [email protected], faksu (8 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją Kretingos rajono kultūros centre – Aušrinė Zulumskytė el. p. [email protected]

Galite pranešti apie korupciją


Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

3) viešai.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

1. Tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją (110 kabinetas, Savanorių g. 29 A, Kretinga LT – 97111);

2. Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

3. Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu: [email protected].

Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kompetentingas subjektas: Dalia Katauskienė (tel. (8 445) 75118).

Play Video
Mūsų kredo – tai mūsų seniausios dainos ir mūsų ateities muzika. Tos dainos – tai tartum brangaus marmuro uolos, ir laukia jos tik genijaus, kur mokės iš jų pasigaminti nemirštančius veikalus.
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Kiti dokumentai

 

Pagrindinė Kretingos rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atlieka Mindaugas Mickus.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos veiksmus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai (Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. +370 527 12804+370 527 91445, faks. (8 5) 261 9494, el. p. [email protected]).

Asmuo atsakingas už asmens duomenų apsaugą  Kretingos r. kultūros centre yra Diana Žukauskaitė (el. p. [email protected])