Nuostaitai, ataskaitos ir kita

KULTŪROS CENTRO
DOKUMENTAI

Finansinės ataskaitos pagal metus.

Biudžeto ataskaitos pagal metus.

Darbo užmokesčio lentelė.

Svarbu

Kiekvieną pirmadienį
9.00 – 10.00 val. – Kretingos rajono kultūros centro administracijos darbuotojų pasitarimas. Savaitės darbų planavimas.

Kiekvieno  mėnesio pirmą ketvirtadienį 15.00 val. Konferencijų salėje vyksta Kultūros centro administacijos ir mėgėjų meno kolektyvų vadovų susirinkimas. Dėl pasiruošimo renginiams ir kt. problemų aptarimas.

Jeigu dar neapsisprendėte kam skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, maloniai prašome juos skirti mūsų įstaigai.
Eiga kaip tai padaryti:
1. Per banką prisijunkite prie VMI puslapio EDS deklaravimo sistemos;
2. Kairėje pasirinkite “Pildyti formą”;
3. Skiltyje “Dažniausiai pildomos formos” pasirenkate “Prašymas skirti paramą”;
4. Atsidarote ir užpildote FR0512 formą. Mūsų įstaigos duomenys, kuriuos reikia įrašyti į formą:

Kretingos rajono kultūros centras
Įmonės kodas: 190294442

Gyventojai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais (8 5) 266 33 33 ir (8 5) 266 3379, taip pat el. paštu [email protected], faksu (8 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

Galite pranešti apie korupciją

Kretingos r. savivaldybės antikorupcijos komisija

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

3) viešai.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

1. Tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją (110 kabinetas, Savanorių g. 29 A, Kretinga LT – 97111);

2. Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

3. Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu: [email protected].

Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kompetentingas subjektas: Dalia Katauskienė (tel. (8 445) 75118).

Reikalingas IT specialistas 0,5 etato krūviu.

Play Video
Mūsų kredo – tai mūsų seniausios dainos ir mūsų ateities muzika. Tos dainos – tai tartum brangaus marmuro uolos, ir laukia jos tik genijaus, kur mokės iš jų pasigaminti nemirštančius veikalus.
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Kiti dokumentai

Darbo užmokestis

ATNAUJINTA: 2024-07-14 09:21

Pareigų pavadinimas

                     2023 m. 

                2024 m. II ketv.

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

darbuotojų skaičius

 vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus), Eur

KULTŪROS CENTRAS

Direktorius

1

-*

1

-*

Direktoriaus pavaduotojas kultūrai

1

-*

1

-*

Meno skyriaus vedėjas – etnokultūros specialistas

1

-*

1

-*

Renginių organizatorius

1

-*

1

-*

Kultūrinės veiklos vadybininkas-administratorius, kultūrinės veiklos organizatoriai

3

1402

3

1581

Dailininkas

1

-*

1

-*

Garso ir šviesos, scenos inžinieriai

2

1395

2

1481

Vyr. buhalteris

1

-*

1

-*

Buhalteris

1

-*

1

-*

Archyvaras

1

-*

1

-*

Personalo specialistas

1

-*

1

-*

Teatro režisieriai

4

1466

4

1584

Meno kolektyvų vadovai (šokių grupių, folkloro ansamblių, vokalinių ansamblių vadovai, šokių vakarų muzikantai, popchoro vadovė)

12

1337

12

1403

Chorų vadovai

2

1466

2

1538

Meno kolektyvų darbuotojai (vadovo asistentas, koncertmeisteriai, chormeisteriai, akompaniatorius)

2

1209

2

1306

Pastatymo dalies vedėjas, scenografai

2

1302

2

1374

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – skyriaus vedėjas

1

-*

1

-*

Kvalifikuoti darbininkai ( vairuotojas, kasininkas-bilietų platintojas)

2

714

2

924

Sargai

2

1000

2

1050

Nekvalifikuoti darbininkai (valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas-rūbininkas, bilietų kontrolierius)

6

840

6

925

SKYRIAI

Vedėjai

13

1425

13

1540

Meno vadovai

26

1286

26

1345

Valytojai

15

840

15

920

Kūrikas (tik šildymo sezono metu)

1

-*

1

-*

Neskelbiama, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 18 punkto 4 dalimi.

Eiti prie turinio